Kārtība un noteikumi, kādā veterinārā aptieka IU ”VETZOOCENTRS” izplata bezrecepšu veterinārās zāles internetā

Kārtība – tīmekļa vietnes vetzoo.lv lietošanas kārtība, tā papildinājumi, grozījumi, kas ir publicēti Vetzoocentrs interneta aptiekas tīmekļa vietnē.

Pārdevējs – IU Vetzoocentrs, reģ. Nr. 41502019126, juridiskā adrese: Valmieras iela 11, Daugavpils, LV – 5404, tālrunis birojā: 29410904, e-pasts [email protected]

Pircējs – fiziska persona, vai juridiska persona (kam ir zāļu iegādes atļauja), kas izdara Pasūtījumu tīmekļa vietnē un veic samaksu par pasūtītajām Precēm.

Tīmekļa vietne – virtuāla tīmekļa vietne, kura ir atrodama pēc adreses: www.vetzoo.lv, un kurā Pircējs var veikt Preču pasūtījumus un veikt maksājumus tiešsaistes režīmā.

Interneta aptieka – Pārdevēja struktūrvienība „IU Vetzoocentrs” (Reģ.Nr. 41502019126), license : Reģ. nr. 027304 kuras farmaceitiskās darbības vietas adrese ir: Alejas iela 93, Daugavpils, LV- 5401, e-pasts: [email protected] un kura īsteno interneta aptiekas darbību, pamatojoties uz tās speciālajā atļaujā (licencē) vispārēja tipa aptiekas atvēršanai (darbībai) reģistrēto speciālās darbības veidu – „bezrecepšu veterināro zāļu izplatīšanu ar tīmekļa vietnes starpniecību”.

Aptieka – jebkura Pārdevēja aptieka, kur Pircējs var saņemt pasūtītās Preces, ja tas ir izvēlējies saņemt Pasūtījumā norādītās Preces Aptiekā uz vietas.

Preču katalogs – Interneta aptiekā izvietotas preces, kuras sadalītas grupās pēc to nozīmes vai pielietojuma.

Preces – jebkuras preces, kuras Interneta aptiekas tīmekļa vietnē ir izvietotas Pircējam redzamā veidā un kuras Pircējs var pasūtīt un iegādāties.

Bezrecepšu veterināras zāles – preču grupa, kuru var iegādāties, Tīmekļa vietnē Latvijas Republikas zāļu reģistrā reģistrētas bezrecepšu veterināras zāles, kuras Pircējs var iegādāties bez ārsta izrakstītas receptes. Bezrecepšu veterināras zāļu lietošanā Pircējam jāievēro īpaša piesardzība, pirms zāļu lietošanas.

Preces cena – cena, kāda Pasūtījuma noformēšanas brīdī ir norādīta pie katras Preces vizuālā attēlojuma un Preces apraksta, un par kādu Pircējs ir tiesīgs iegādāties konkrētās Preces. Preces cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi vai maksa par Pircēja izdevumiem, kas tam rodas.

Pasūtījums – Tīmekļa vietnē vetzoo.lv Pircēja tiešsaistē izdarīts Pasūtījums, kurā Pircējs norāda Preces, kuras tas ir izvēlējies iegādāties, kā arī norāda savu izvēlēto Preču piegādes veidu un Preču saņemšanas vietu. Pasūtījums skaitās pilnībā pabeigts, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pasūtījumā norādītajām Precēm.

Grozs - virtuāls preču grozs, kurā Pircējs var brīvi iekļaut izvēlētās Preces vai arī dzēst tās. Preču dzēšana no Groza ir iespējama tikai līdz brīdim, kad Pircējs uzsāk veikt maksājumu par Grozā iekļautajām Precēm.

Pasūtījuma pieņemšana – sistēmas automātisks paziņojums, ka Pircēja Pasūtījums ir pieņemts un sākta Pasūtījuma komplektēšana, un kas tiek nosūtīts automātiski Pircējam uz e-pastu pēc Iepirkuma grozā ievietoto Preču apmaksas.

Distances līgums - saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem starp Pircēju un Pārdevēju attālināti Tīmekļa vietnes tiešsaistes režīmā noslēgts līgums, ar kuru Pircējs ir izteicis skaidru un nepārprotamu vēlēšanos iegādāties Pasūtījumā norādītās Preces, bet Pārdevējs apņemas Pircējam piegādāt Pasūtījumā norādītās Preces ja Pircējs ir izvēlējies šādu opciju pirkuma veikšanas brīdī.

vetzoo.lv lietošanas vispārīga kārtība: Kārtība nosaka Preču pirkšanu Interneta aptiekā, pirkumus veicot Tīmekļa vietnē vetzoo.lv, kā arī nosaka tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju.Kārtība ir izstrādāta un tiesiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šos Noteikumus. Ar Noteikumu grozījumiem un papildinājumiem ir iespējams iepazīties Tīmekļa vietnē vetzoo.lv. Noteikumu grozījumi vai papildinājumi stājas spēkā dienā, kad tie ir publicēti Tīmekļa vietnē, izņemot, ja Noteikumos nav noteikts citādi.Ja Pasūtījums ir nosūtīts pirms Noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās, Pircējam tiek piemērotas tās tiesiskās attiecības, kas bijušas spēkā brīdī, kad Pircējs izdarīja Pasūtījumu.Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt Preču cenas (atbilstoši likumdošanā noteiktajam), izņemot, ja Kārtība nosaka citādi. Brīdī, kad Pircējs veic Pasūtījumu, Pircējs var paļauties uz Tīmekļa vietnē norādītajām Preču cenām, tomēr, ja starplaikā starp Pasūtījuma noformēšanu un apmaksas veikšanu Preču cenas ir mainījušās, Pircējam būs saistošas tādas Preču cenas, kādas sistēma uzrādīs Pasūtījumā.

Preču katalogs. Preču cenas:Tīmekļa vietnē izvietoto Preču attēliem ir ilustratīva un informatīva nozīme. Preču vai Preču iepakojuma fotogrāfija var atšķirties no reālā Preču vai Preču iepakojuma lieluma, izskata.
Tīmekļa vietnē izvietotais Preču katalogs, Preču apraksti, Preču fotogrāfijas un citi dati ir Pārdevēja īpašums un Pārdevējam pieder autora mantiskās un personiskās autortiesības uz jebkuru informāciju, kas izvietota Tīmekļa vietnē. Jebkādas Tīmekļa vietnē esošās informācijas vai fotogrāfiju kopēšana, pavairošana, pārpublicēšana, nodošana trešajām personām, pārveidošana vai citāda veida izmantošana bez Pārdevēja kā īpašnieka atļaujas, ir aizliegta, par ko pārkāpējam iestājas atbildība segt visus Pārdevējam nodarītos zaudējumus.
Tīmekļa vietnē izplatāmās Bezrecepšu veterināras zāles ir reģistrētas Latvijas Republikas zāļu reģistrā.
Pārdevējs pārdod Preces, kuras ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par preču iepakojumu un marķējumu.
Bezrecepšu veterināras zāles ir noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par zāļu lietošanu un marķēšanu un Bezrecepšu zālēm ir pievienota informācija par zāļu pareizu un drošu lietošanu.
Preces tiek pārdotas par cenām, kādas ir norādītas pie katras no Precēm.
Visas Preču cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN), atkarībā no PVN likmes katrai no Preču grupām.
Preču cenā nav iekļauta maksa par Preču piegādi. Piegādes maksa tiek piemērota papildus Preču cenai, un Preču piegādes maksa ir atkarīga no Pircēja izvēlētā piegādes veida. Piegādes cenas un piegādes iespējas ir aplūkojamas Noteikumu 4.sadaļā.

Grozs - Grozs tiek veidots, kad Pircējs veic Preču atlasi, izvēlās un pievieno Pirkuma grozam. Pievienojot preces Pirkumu Grozam, Preces vēl netiek iegādātas. Pirkumu Groza saturu Pircējs var mainīt jebkurā laikā: pievienot jaunas Preces vai izņemt Preces, kuras nevēlas pirkt, līdz brīdim kad veikta pirkuma apmaksa.

Preces var meklēt, izmantojot piedāvātās meklēšanas funkcijas un meklējot pēc dažādiem meklēšanas parametriem:

Pēc Preces nosaukuma;

Pēc Preces kategorijas;

Ievadot atslēgvārdu laukā - meklēšana

Meklējamo vārdu ievadot meklēšanas logā un nospiežot pogu „Enter”, sistēma atlasīs Preces pēc Pircēja ievadītajiem vārdiem, parādot meklēšanas rezultātus visām Precēm, kas ir saistītas ar meklējamo atslēgas vārdu.

Veicot Pasūtījumu, Pircējam ir jāievada pareizi dati. Ievadītie dati ir jāpārbauda un Pircējam jāpārliecinās, ka tas ir sniedzis pareizu un precīzu informāciju. No Pircēja ievadītās informācijas precizitātes ir svarīga Pasūtījuma izpilde un Preču piegādes precizitāte.
Ņemot vērā, ka Tīmekļa vietnē vienlaicīgi Pirkumus veic vairāki Pircēji, Preču skaits Interneta aptiekā var būt ierobežots. Izvēlētās Preces un pieejamais Preču skaits tiks uzrādīts Pasūtījuma logā pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas. Ja pēc pogas „Noformēt pasūtījumu” nospiešanas atsevišķas Jums nepieciešamās Preces nebūs pieejamas, redzēsiet paziņojumu- Atvainojiet, šobrīd nav pieejams. Pircējam ir iespēja atgriezties uz Pasūtījuma noformēšanu, lai turpinātu iepirkšanos un pēc Pircēja izvēles – izvēlēties citas pieejamās Preces, vai turpināt Pasūtījuma galīgo noformēšanu.
Pirms pirkuma apstiprinājuma un maksājuma veikšanas, sistēma pārbauda, vai Pircēja pasūtītās Preces ir pieejamas Interneta aptiekā. Sistēma neapstiprinās tās Preces, kuras nav pieejamas Interneta aptiekā un Pircējam par šādām nepieejamām Precēm nebūs jāmaksā.
Maksājuma informācija par veiktajiem pirkumiem grāmatvedības uzskaites nolūkos Pārdevējs saglabā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kas uz šo noteikumu sastādīšanas brīdi ir pieci gadi.

Apmaksas kārtība - Pēc piegādes veida izvēles Pircējam ir iespēja izvēlēties sev vēlamo maksāšanas veidu.
Pircējam ir iespējams norēķināties:
Izmantojot internetbaku SEB, Swedbank, Citadele, DNB.
Maksājums ar VISA, MasterCard, Maestro vai Visa Electron.

Pēc maksājuma metodes izvēles Pircējam jānospiež poga „Apmaksāt”.Pasūtījuma izpilde

Interneta aptiekā ir noteikta kārtība Preču pasūtījumu izpildei un piegādes laikiem, atkarībā no izvēlētā piegādes veida un laika, kurā pasūtījums ir veikts.
Pasūtījums ir uzskatāms par pieņemtu, kad Pircējs ir veicis apmaksu par Precēm un saņēmis automātisku paziņojumu: „Pasūtījums apstiprināts”. Šāds paziņojums norāda, ka Pasūtījumā norādītās Preces ir nodotas komplektēšanai un tiks sagatavotas piegādei. Automātisko paziņojumu par pieņemto pasūtījumu saņem tikai reģistrēti Tīmekļa vietnes vetzoo.lv lietotāji.
Ja Pircējs Pasūtījumā norādījis, ka vēlas, lai Preces tiktu piegādātas ar kurjeru, Preces tiks piegādātas uz Pasūtījumā norādīto adresi. Pircējs nevar mainīt Preču piegādes vietas adresi pēc tam, kad Pasūtījums ir apstiprināts.
Pirms Preču piegādes Pircēja izvēlētajā vietā, ar Pircēju iepriekš sazināsies kurjers, lai precizētu Preces piegādes vietu vai precīzu atrašanās vietu un norādīs Pircējam laiku, kad kurjers ieradīsies.
Ja Pircējs ir izvēlējies Pārdevēja piegādes veidu PIEGĀDE AR KURJERU un Pirkuma piegādes brīdī Pircējs nav sastopams adresē, kādu tas norādījis Pasūtījumā vai, ja Pircējs nav sastopams laikā, par kādu ir bijusi vienošanās, tādā gadījumā Pārdevējs neuzņemas atbildību par Preču nesaņemšanu vai saņemšanas aizkavēšanos.
Gadījumā, ja Pircējs ir norādījis kļūdainu Pirkuma piegādes adresi un Pircējs nav sastopams adresē, kuru tas norādījis Pasūtījumā, tad Preču nepiegādāšanas gadījumā Pircējam netiek atgriezta samaksātā nauda par Precēm un par Preču piegādi.
Pārdevējs neuzņemas atbildību par kurjeru pakalpojumu vai citu ar piegādi saistīto pakalpojumu sniedzēju aizkavēšanos, piegādes kavējumiem, neatkarīgi no apstākļiem, kuru dēļ piegādes aizkavējums radies.

Preču saņemšana
Ņemot vērā, ka pasūtītās Preces Pircējam tiek iepakots, pie Preču saņemšanas Pircējs apstiprina Preču saņemšanas faktu. Iepakojuma iekšpusē Pircējs var atrast Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā būs uzrādīta sekojoša infomācija:
visas pasūtītās Preces ar to nosaukumiem;
katras Preces cena un kopējā Preču summa;
Pirkuma kopējā summa par Precēm un piegādi (ja ir maksas piegāde, sk. punkts Nr.4. Preču piegādes veidi un maksa par piegādi);
Saņemot Preces, Pircējs parakstās par Preču saņemšanu, kas nozīmē, ka Pasūtījums ir izpildīts. Parakstīšanās veids ir atkarīgs no Preču saņemšanas veida:
ja Preces piegādā kurjers, Pircējs parakstās pašrocīgi ar roku pavaddokumentā;
saņemot Preces Aptiekā, Pircējs parakstās uz sagatavota Pirkuma dokumenta - pavadzīmes vai saņem pirkuma čeku;
Pasūtītās Preces Aptiekā var saņemt Pircējs pats personīgi vai tā pilnvarotā persona. Pircēja pilnvarotajai personai Pirkuma saņemšanai ir jānosauc Pircēja Pasūtījumanumurs.
Saņemot preci, Pircējam ir jāpārliecinās vai piegādātās preces atbilst pasūtījumam.
Atverot Preču iepakojumu, Pircējam ir pienākums pārbaudīt, vai ir piegādātas tās Preces,
kuras Pircējs bija veicis Pasūtījumā, vai ir piegādāts pasūtītais Preču skaits, vai Preces nav ar defektiem vai citiem bojājumiem.

Distances līguma noslēgšana un termiņš
Apstiprinot Pasūtījumu Pircējs apliecina Pardevējam, ka tas ir piekritis noslēgt un ir noslēdzis Distances līgumu saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumdošanas noteikumiem. Pircējs apliecina, ka tas ir uzņēmies pildīt Distances līguma saistības, kā arī norāda, ka Pircējs ir rīcībspējīga fiziska persona vai tiesībspējīga juridiska persona, kura apzinās, ka tai ir nepieciešamie finanšu līdzekļi, lai apmaksātu Pirkumu - pasūtītās Preces.
Ja Pircējs ir jaunāks par 18 gadiem, bet ne jaunāks par 14 g. v., tas apstiprina, ka ir informējis savu likumīgo pārstāvi un likumīgais pārstāvis ir devis piekrišanu Distances līguma noslēgšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā likumīgais pārstāvis uzņemsies noslēgtā Distances līguma saistības.
Distances līgums tiek noslēgts tajā brīdī, kad Pircējs ir pilnībā pabeidzis maksājumu par pasūtītajām Precēm.
Distances līguma gadījumā Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu Atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējam ir jāsaglabā Preces oriģinālais iepakojums, jānodrošina, lai Prece un Preces iepakojums netiktu ārēji mehāniski bojāti, Prece tiktu uzglabāta Preces aprakstā norādītajos uzglabāšanas nosacījumos.
Distances līgums skaitās noslēgts brīdī, kad Pircējs ir veicis samaksu par Pirkumu un maksājumu ir apstiprinājusi Pircēja banka.
Distances līgums ir spēkā uz laiku, kamēr ir izpildāmas saistības, kas saistošas Distances līgumam.
Pārdevējs, kā pārzinis datu aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu kontekstā, apstrādā Pircēja personas datus ar mērķi, lai noformētu Preču pasūtījumus un pirkumus, atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, lai sagatavotu un informētu Pircēju par Pircēja individuālajām priekšrocībām un akcijām kā lojalitātes programmas klientam, pamatojoties, tajā skaitā, uz Pircēja līdzšinējo pirkumu vēsturi.
Personas datu apstrāde Interneta aptiekā nepieciešama, lai noslēgtu Distances līgumu.
Informācija par Pircēju tiek uzskatīta par konfidenciālu un Pārdevējs to izmantos tikai un vienīgi personas datu apstrādei, kuras mērķis ir Preču pirkumu organizēšana, Preču piegādes pakalpojumu īstenošana un Pircēja informēšana par jaunumiem Preču klāstā, ja Pircējs tam ir piekritis. Pircēja personas dati tiks izmantoti tādā apjomā, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu Pircēja Pasūtījumus un nodrošinātu Preču piegādes Pircējam.
Atbildības ierobežojumi un nepārvaramas varas apstākļi
Pārdevējs neuzņemas preču ražotāja atbildību un neatbild Pircējam par preču lietošanas ietekmi uz veselību, drošību un dzīvību.
Pircējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kurus tas būs nodarījis Pārdevējam, pārkāpjot šos Noteikumus.
Gadījumos, kad Preču piegāde aizkavējas, vai tiek atlikta sliktu vai neparedzētu laika apstākļu dēļ, Pārdevējs neatbild Pircējam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas Pircējam ir radušies sakarā ar Preču savlaicīgu nepiegādāšanu vai piegādes kavējumu.

Strīdu risināšana - Strīdus, kas radīsies starp Pircēju un Pārdevēju, vai kas radīsies saistībā ar Preču pirkumiem Interneta aptiekā, abas iesaistītās Puses centīsies risināt savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, kalendārā mēneša ietvaros, ar mērķi panākt abpusēji izdevīgu un pieņemamu risinājumu. Ja strīdu neizdosies atrisinās savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, Puses strīdu risinās LR tiesā, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus. Strīdus starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju var nodot risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Latvijas Republikas tiesā.

Citi noteikumi
Gadījumos, kad Pircējs ir rīkojies pretlikumīgi, piemēram, ja Pircējs ir nodarījis zaudējumus Pārdevējam, prettiesiski piekļuvis citu personu datiem, kas uzglabāti Tīmekļa vietnē, Pārdevējs saņem tiesībsargājošo iestāžu norādījumus, Pārdevējam ir tiesības dzēst Reģistrēto lietotāju vai liegt piekļuvi Tīmekļa vietnei Reģistrētam vai Nereģistrētam lietotājam.
Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šo kārtību, ka arī patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šo Kārtību un nosacījumiem piešķirtās tiesības publicējot attiecīgās izmaiņas vetzoo.lv, norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajā Kārtībā un šajos nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā 5 darba dienu laikā pēc to publicēšanas. Pircējs piekrīt, ka, turpinot lietot Tīmekļa vietni pēc šādu izmaiņu veikšanas, ar to apliecina savu piekrišanu visām izmaiņām.

Jūsu piekrišana, kuru dodat, Piekrītu lietošanas noteikumiem un privātuma politikai , vispārīgiem un/vai īpaši Jums pielāgotiem paziņojumiem un piedāvājumiem. Jaunumu izsūtni un citu paziņojumu apskatīšanas datus mēs apstrādājam, balstoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Šādu datu vākšana un analīze ļauj mums izvērtēt tiešā mārketinga kampaņu aktualitāti un efektivitāti, lai paziņojumi Jums būtu interesanti un aktuāli, bet mūsu īstenojamās mārketinga aktivitātes – efektīvas.

Kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana. Savu piekrišanu jaunumu izsūtnes saņemšanai, vispārējo un/vai īpaši Jums pielāgoto paziņojumu un piedāvājumu saņemšanai varat jebkad atsaukt sazinoties ar mums [email protected]

Informācija

Aleksandrs Belikči sniedz konsultācijas par veterinārajām zālēm, Latvijas Veterinārārstu biedrības sertifikāta veterināro zāļu izplatīšanai sertifikāta numurs V-0620-17, kā arī konsultāciju tālruņa numurs +37126038432

Aicinājam uzmanīgi izlasīt veterināro zāļu lietošanas instrukciju un glabāšanas nosacījumus vai atbilstošu informāciju uz veterināro zāļu iepakojuma;

Informācija atjaunota 31.10.2023

Flag Counter Visi Internetveikali un cenas Salidzini.lv logotips